Musikhögskolans Kinasatsning väcker frågor

21 maj 2019

DN och SVT Nyheter har tidigare rapporterat om den kinesiska affärsmannen Kevin Liu. Han var involverad i ett möte med dåvarande svenska ambassadören i Peking, Anna Lindstedt, om möjligheter till frigivning av förläggaren Gui Minhai. 

Utrikesdepartementet uppgav att man inte kände till mötet och Säpo inledde en förundersökning mot Anna Lindstedt. I maj meddelade åklagaren att Lindstedt delgivits misstanke om brott, med rubriceringen egenmäktighet i förhandling med främmande makt. Anna Lindstedt har tidigare under våren genom sin advokat meddelat att hon nekar till brott.  

Efter granskningarna, som visat på Kevin Lius breda kontaktnät och hur hans företag finansieras, har dock affärsmannens bevekelsegrunder diskuterats. Ramon Wyss, tidigare vice rektor på KTH, beskrev honom som en Sverigevän som är bekymrad över försämrade relationer mellan Sverige och Kina, samtidigt som andra, däribland Sveriges tidigare Kina-ambassadör Börje Ljunggren, inte tvivlat på att Liu har nära band till ledningen i landet. 

En myndighet som affärsmannen haft nära kontakt med är Kungliga Musikhögskolan (KMH). Utbytet inleddes under första åren av 2010-talet och 2015 fick Kevin Liu, som SVT Nyheter tidigare berättat, rätten att företräda utbildnings- och forskningsavdelningen i samband med att man diskuterat möjliga utbildningssamarbeten i Kina och Hongkong. 

DN har granskat mejlkonversationerna mellan affärsmannen och flera av högskolans chefer. De visar nya uppgifter om samarbetet. Chefer på KMH har deltagit vid evenemang med Kinas ambassadör och en partisekreterare från den kinesiska staden Nanjing och medarbetare har fått konsertresor till Kina till största del betalda av Kevin Liu och bolaget MiniSV, där han är styrelseordförande. Högskolan har också delgivit affärsmannen flera uppgifter som senare, när DN begär ut dokumenten, sekretessbelagts.

DN har varit i kontakt med fyra chefer på KMH som haft kontakt med Kevin Liu och hans företag. De vill inte ställa upp på intervjuer utan svarar enbart på frågor skriftligt. I svaren påpekar flera av dem att de inte har känt igen sig i mediebeskrivningen av Kevin Liu samt att högskolan haft goda erfarenheter av samarbetet som i första hand handlat om ett planerat samarbete med universitetet i Nanjing.

Tommy Shih är Kinaansvarig på Stint, en stiftelse vars syfte är att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. Han menar att vårens händelser kring Kevin Liu sätter fokus på frågor som rör svenska lärosätens kompetens att hantera strategiska samarbeten i Kina. 

Akademiska kontakter mellan svenska och kinesiska lärosäten har blivit vanligare i takt med att Kina satsar mycket på att stärka sin kunskapsproduktion, berättar han.

– Svenska lärosäten har väldigt varierande förmåga att arbeta strategiskt med internationalisering, framför allt de mindre högskolorna vilket KMH räknas som. Internationella akademiska samarbeten sker ofta ad-hoc, drivs på underifrån och är personbaserade, säger Tommy Shih. 

– Detta kan skapa stora variationer i hur samarbetena bedrivs och graden av involvering från ledningsnivå.

Flera andra högskolor har under våren visat sig ha haft kontakt med affärsmannen. Uppsala universitet uppgav att de fått flera förslag om samarbeten, som inte realiserats. Jönköpings högskola har samtidigt hävdat att Liu olovligen tagit uppgifter från dem och publicerat dem på sina hemsidor.

– På dessa större lärosäten har man ju undvikit att skriva avtal men på KMH har man skrivit ett avtal om representationsrätt. Det är förvisso en sak att skriva ett avtal, som jurister ska kolla igenom noggrant. Det är en annan sak att med regelbundenhet följa upp samarbetet och se till att det sköts etiskt och avtalsmässigt korrekt, säger Tommy Shih och fortsätter:

– I Kina finns det många möjligheter för utländska universitet, som många vill dra nytta av, i form av resurser, kunskap och intressanta vetenskapliga problem och i Sverige bör vi samarbeta med kinesiska lärosäten. Dock bör vi göra detta på ett smartare sätt för att se till att samarbeten sker ansvarsfullt. Svenska forskare och lärosäten har ett ansvar att inte bryta mot lagar och hålla sig inom ramen för vad som är etiskt korrekt i internationella samarbeten. Och i majoriteten av fallen är det så. 

Enligt KMH:s rektor Cecilia Rydinger Alin var det, när samarbetet i Kina startades under den tidigare rektorns ledning, av stor vikt att ha en kontakt som kände till den kinesiska utbildningssfären. Hon påpekar i sina mejlsvar att ”arbetet pågått med relativt låg intensitet” och att Kevin Lius mandat i Hongkong och Kina inte omfattat möjligheten att företräda KMH vad gäller ingående av avtal eller avtalsliknande relationer. 

Under åren har Kevin Liu och hans bolag medverkat till att KMH skrivit under ett samförståndsavtal kring utbildningssamarbete i Hongkong. Och vid minst två tillfällen under 2018 agerade Kevin Liu som referens för högskolan. Han fick då ta del av uppgifter som senare har belagts med sekretess. 

Det gällde dels en ansökan från en kinesisk medborgare som ville gästforska, dels en barnsymfoniorkester från Hongkong som ville samarbeta under en turné i norra Europa. Vid det tillfället skrev Peder Hofmann, chef för utbildnings- och forskningsavdelningen på KMH, i ett mejl till affärsmannen: 

”Vad säger du om det nedan från Hongkong? Något som du hört talas om, eller…? Jag vill inte gå vidare med det här förslaget innan ’professor of everything’ har gjort en kommentar :-)”. 

Angående gästforskaren skrev Kevin Liu att han kollat upp institutionen som skulle finansiera tiden i Sverige, samt mannen som ansökt: 

”Jag kollade också den här killen, XX. Båda är okej. Mitt förslag är att KMH kan acceptera XX för ettårig forskning eller ett utbildningsprogram utan examen”, skrev Kevin Liu. 

När Kevin Liu kontaktades bifogade KMH i dess helhet de brev som intressenterna lämnat in, däribland adresser och kontaktuppgifter. När DN begär ut dokumenten har uppgifterna maskerats med hänvisning till en paragraf i offentlighets- och sekretesslagen som gäller en enskilds personliga förhållanden.

I ett mejlsvar skriver Peder Hoffman:

– Bedömningen då förfrågningarna inkom var att dessa uppgifter inte var att betrakta som känsliga. KMH har efter det gjort en annan bedömning, och möjligen har den nya bedömningen gjorts för snäv. 

Inget av de föreslagna samarbetena blev av. Enligt Peder Hofmann hade Kevin Lius rekommendation om gästforskaren ingen betydelse.

Andra möten mellan högskolan och Kevin Liu har involverat företrädare för den kinesiska regeringen. I maj förra året var den kinesiska ambassadören i Sverige på officiellt besök på högskolan. Och vid minst två tillfällen förra året medverkade chefer på högskolan på middagar, evenemang eller presentationer med ambassadören eller partisekreteraren från Nanjing.

Inbjudan till ett av dessa evenemang skickades från Kevin Liu, som skrev att han skickade den ”å partisekreterarens vägnar”. 

På frågan om vilka kontakter med partiföreträdare från Nanjing som samarbetet inneburit för cheferna på KMH svarar rektor Cecilia Rydinger Alin:

– KMH har haft kontakt med företrädare för högre utbildning i Kina. KMH kan inte avgöra exakt hur kopplingarna mellan dessa företrädare och Kinas kommunistiska parti ser ut.

Flera experter DN talat med, däribland Björn Jerdén som är Asienchef på Utrikespolitiska institutet, menar att det är mycket vanligt att vara i kontakt med partiföreträdare vid diskussioner om samarbeten på hög nivå i Kina.

– Det är viktigt att förstå två saker. Dels hur det fungerar med kinesiska universitets kontakter med kommunistpartiet, dels att man har förståelse för vilken typ av samhälle Kina är och hur akademiska samarbeten passar in i deras strukturer, säger Björn Jerdén.

Magnus Fiskesjö, tidigare kulturattaché i Peking och antropolog vid universitetet Cornell, menar att liksom för andra kinesiska företag vore det omöjligt för Kevin Liu att verka helt oberoende från den kinesiska regimen, särskilt med tanke på det utbredda kontaktnät han har.

– Många upplever säkerligen att de gynnats av kontakterna med honom. Men när kontakterna blir så täta måste man tänka över vad den andra sidan, i det här fallet regimen i Kina, är ute efter, samt hur utbytet kan tänkas användas i propaganda, säger Magnus Fiskesjö.

KMH:s ledning har efter vårens rapportering om Kevin Liu informerat utbildningsdepartementet om kontakterna med företrädare för högre utbildning i Kina. Departementet bekräftar för DN att man fått information om att inget samarbete har etablerats: ”Informationen har inte föranlett några åtgärder från departementets sida”, skriver kommunikationsavdelningen till DN. 

KMH har under våren fortsatt kontakten med bolaget MiniSV samt en kollega till Kevin Liu. Samtalen rör utbildning och byggande av nyckelharpor, samt att man velat informera sig om det tänkta samarbetet med universitetet i Nanjing, uppger Cecilia Rydinger Alin. Hon pekar i sina mejlsvar på vikten av samarbete i internationella frågor, men vill inte uttala sig kring de uppgifter som framkommit om affärsmannen:

– KMH kommer inte att uttala sig gällande de uppgifter som cirkulerat i media rörande Kevin Liu då det inte är möjligt för oss att säga vad som är sant eller inte gällande hans person och förehavanden, skriver Cecilia Rydinger Alin.

DN har sökt Kevin Liu.

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: